• Update

  Beste liefhebbers Oosterstreek,

  We willen jullie graag even informeren betreffende de status van de mogelijke fusie, werknaam VIDOSA.

  Op 23 november 2022 heeft de ledenvergadering haar akkoord gegeven voor de volgende stap in het fusieproces, het formeren van een tijdelijk fusiebestuur, een identiteitsteam en onder meer het opstellen van een concept-fusieplan op basis van de vastgestelde voorwaarden en uitgangspunten. Dit laatste fusieplan zou dan weer ter beoordeling voorgelegd worden aan de ledenvergadering.

  Aan het bestuur van de voetbalvereniging Oosterstreek is een brief gestuurd met het voorgesteld tijdelijk fusiebestuur en een werkwijze voor het dan te volgen proces. Het bestuur heeft overlegd met een aantal leden in de vorm van een klankbordgroep en we hebben gemeend de voorstellen (tijdelijk fusiebestuur, werkwijze) zoals deze in de ons toegezonden brief staan, niet te accepteren. We menen dat dit onvoldoende aansluit bij de eerder gemaakte afspraken.

  We hebben de mogelijkheid geboden om met Oosterstreek in gesprek te gaan voor een toelichting. Vanuit het Tijdelijk Fusiebestuur (TFB) is er inmiddels aangegeven dat daar geen gebruik van gemaakt wordt. Het TFB gaat nu eerst onderzoeken of met de overige 3 clubs verder gegaan kan worden op basis van de voorstellen zoals deze door Oosterstreek niet geaccepteerd zijn.

  Bestuur v.v. Oosterstreek